Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

W Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej prężnie działa Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest pani Iwona Tymińska. We wrześniu spośród uczniów szkoły wybrano przewodniczącego samorządu, zastępcę i pomocników.  

Celem Samorządu jest:

- kształtowanie form współżycia, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i grupę,

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, zespołowego działania, 

  odpowiedzialności i tolerancji.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

- współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, psychologiem i pedagogiem szkolnym

  oraz z nauczycielami,

- współdziałanie w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych, sportowych,

  organizowanie rozrywki,

- kształtowanie nawyku poszanowania rzeczy, sprzętu i urządzeń szkolnych,

- inspirowanie do udziału w pracach społeczno-użytecznych na terenie szkoły

  (Akcja Sprzątania Świata, Dzień Ziemi),

- zapobieganie konfliktom między uczniami,

- troska o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji.

 

Kierunki działań:

- współpraca z dyrektorem i nauczycielami,

- współpraca z Radą Rodziców,

- rozwój zainteresowań i pasji uczniów,

- kształcenie wrażliwości na potrzeby innych.

 

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony