Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku

Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Większość publikowanych filmów nie posiada napisów dla osób głuchych. Strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-01-01. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-02-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Zdanowicz, adres poczty elektronicznej sp17@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856530784. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: sp17@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 856530784

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3.

Dostęp do budynku dla interesantów i osób niepełnosprawnych na wózkach – platforma zlokalizowana z prawej strony budynku (przy wejściu bocznym) od ul. Rzemieślniczej (należy zgłosić potrzebę skorzystania z platformy pracownikowi w głównym wejściu szkoły posiadającym podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach – użycie dzwonka), bądź od strony placu zabaw (z tyłu budynku) - pochylnia przy wejściu bocznym (szerokie drzwi). Dostęp do sanitariatów, pomieszczeń biurowych, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, pracowni szkolnych  i innych pomieszczeń szkoły umożliwia skorzystanie z ww. platformy, a następnie z korytarzy.

Parkowanie: 2 miejsca parkingowe - oznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Udogodnienia

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewniona jest komunikacja z tut. placówką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika pełniącego dyżur przy drzwiach
o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony