Informacje o egzaminie ósmoklasisty

 1. Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.3 , zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
  w terminie głównym w dniach: 24, 25, 26 maja.
 3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
  lub przedmiotów w terminie głównym ALBO b. przerwał lub któremu przerwano
  i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
 6. język polski
 7. matematykę
 8. język obcy nowożytny
 9. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
 10. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
 11. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
 12. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
 13. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język angielski).

Szkoła Podstawowa nr 17
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony