Rekrutacja do szkoły

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY SPECJALNEJ

Do szkół specjalnych nie przeprowadza się typowego postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice składają wniosek o przyjęcie ich dziecka bezpośrednio do dyrektora danej placówki. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie dokumentu określającego niepełnosprawność, tj. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor, kierując się wytycznymi zawartymi w ww. orzeczeniu decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły.

Nabór pozostałych uczniów odbywa się przez cały rok szkolny, w miarę posiadanych wolnych miejsc. Jednakże z uwagi na prawidłową organizację placówki, w tym konieczność zaplanowania odpowiedniej liczby oddziałów na nowy rok szkolny, zaleca się złożenie ww. wniosku w okresie  luty/marzec 2023.

 WYMAGANE DOKUMENTY

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów klas szkoły podstawowej lub deklaracja rodzica o stopniu niepełnosprawności intelektualnej dziecka podana w zgłoszeniu ucznia do szkoły (do chwili uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)

- Kwestionariusz ucznia

- Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 17 w Białymstoku 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony