Doradztwo zawodowe

Celem ogólnym Doradztwa Zawodowego realizowanego w naszej szkole jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia, a w przyszłości do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy.

Do najważniejszych celów realizowanych w ramach pracy z uczniami należą:

 • wdrażanie do samopoznania,
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów (intelektualnego, emocjonalnego, duchowego),
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
 • przełamywanie barier emocjonalnych,
 • wyrabianie szacunku dla samego siebie,
 • planowanie własnego rozwoju,
 • konfrontacja samooceny z wymaganiami zawodu,
 • zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,
 • zdobywanie umiejętności działań praktycznych.

Na realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w naszej szkole składa się praca osoby pełniącej funkcje szkolnego doradcy zawodowego, praca nauczycieli, wychowawców, pracownika biblioteki, pedagoga szkolnego, którzy w ramach współpracy z osobą pełniącą funkcję szkolnego doradcy zawodowego realizują treści z zakresu doradztwa zawodowego.

Funkcję koordynatora działań wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pełni nauczyciel doradztwa zawodowego – mgr Małgorzata Puczyńska. W przypadku działań wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - psycholog szkolny – mgr Ewa Zegarowicz, która pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za realizację doradztwa zawodowego w szkole.

Do Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej uczęszczają zarówno uczniowie realizujący podstawę programową kształcenia ogólnego (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim), jak i uczniowie realizujący podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego przewiduje zajęcia z doradztwa zawodowego w obu grupach. Działania doradcze są realizowane w ramach :

 • zajęć z doradztwa zawodowego wynikającego z ramowego planu nauczania,
 • lekcji wychowawczych,
 • lekcji przedmiotowych,
 • zastępstw na lekcjach przedmiotowych,
 • zajęć warsztatowych pozalekcyjnych,
 • wycieczek
 • indywidualnych konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego, we środy w godz. 9.00-9.45 po uprzednim umówieniu terminu.

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z dn. 8 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych, szkoły podstawowe realizują zajęcia z doradztwa zawodowego w wymiarze minimum 10 godzin w klasie VII i 10 godzin w klasie VIII. Program ten jest adresowany do uczniów  kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. To cykl 10 zajęć lekcyjnych, podczas których realizowane są treści programowe ujęte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego. Celem doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego wyboru do kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Zakres kształcenia obejmuje:

 • zdolności i mocne strony osobowości
 • zainteresowania i predyspozycje zawodowe
 • przedsiębiorczość w planowaniu kariery zawodowej
 • system edukacji w Polsce
 • poznawanie świata zawodów
 • planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej
 • podejmowanie decyzji.

Treści kształcenia realizowane są w ramach dziesięciu tematów. Jeden temat zajęć obejmuje jedną jednostkę lekcyjną, tj. 45 minut. W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, we czwartki w godz. 16.00-16.45. Są one realizowane przez doradcę zawodowego – Panią mgr Urszulę Hancewicz.

Opracowanie: mgr Ewa Zegarowicz

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony